Athens 2008 - ath025
Church of Theotokos Gorgoepikoos and Ayios Elytherios
Church of Theotokos Gorgoepikoos and Ayios Elytherios
Creative Commons License