Burning Man 2010 - Mutant Vehicles
Polar bear car
Polar bear car
Creative Commons License